The challenge of a two-dimensional surface

By Arjan Janssen

Arjan Janssen is an artist and curator, IS-projects, Leiden.

Text in Dutch


Can you go for an empty sheet of paper? Can you challenge the impenetrability of a two-dimensional surface? Those are for me the crucial questions that are raised by the work of Alexandra Roozen.

There is an underlying tension in the drawings, etches and reliefs that seems to stem from an ambivalent attitude of the artist towards the image. These are works that are apparently calm in their ‘all over’ structure, but where there is tension below the surface. They have an ambiguous relationship with themselves which makes them intriguing.
Roozen uses techniques such as sharpening and drilling to arrive at her images. Paper sheets are worked with mechanical power. The opposition between the ‘hard’ tool – the drilling machine – and the ‘soft’ surface – the paper – can’t be bigger. Destruction as creative tool. Where it is not about theatrical, expressive gestures, but where the works are constructed calmly, step by step. In a labour-intensive process.
Besides these unconventional etching and drawing techniques, she uses traditional methods: pencil in hand, directly on paper. With minute precision, she fills the sheet to an almost completely black surface. Not everything is covered with drawing; small parts of the white paper remain open. The black surfaces that appear almost unfathomable at first sight reveal spatiality and lightness on closer inspection. On the one hand, the drawings depict the surface as illusion by suggesting depth and volume through shading and degrees of grey. On the other hand, the spatiality is literally emphasized in reliefs of rubber that show a play of light and shadow. From these different angles, Roozen fixes the attention on one common point: finding an entrance, a direction in which to look, to break through the closedness of the flat surface in this way.

Translated from the Dutch by Rose Arora


Text in Dutch

De uitdaging van een twee-dimensionaal oppervlak

Door Arjan Janssen

Arjan Janssen is kunstenaar en curator in IS-projects, Leiden.


Kun je een leeg vel te lijf gaan? Kun je de ondoordringbaarheid van een tweedimensionaal oppervlak uitdagen? Dat zijn voor mij de cruciale vragen die het werk van Alexandra Roozen oproepen.

In de tekeningen, etsen en reliëfs zit een onderhuidse spanning die lijkt voort te komen uit een ambivalente houding van de kunstenaar ten aanzien van het beeld. Het zijn werken die door hun ‘all over’ verschijning, ogenschijnlijk rustig zijn maar waar onder het oppervlak de onrust zit. Ze hebben een dubbelzinnige relatie tot zichzelf die ze intrigerend maakt.
Roozen gebruikt technieken als slijpen en boren om tot haar beelden te komen. Papieren vellen worden met machinale kracht bewerkt. De tegenstelling tussen het ‘harde’ gereedschap – de boormachine – en de ‘zachte’ drager – het papier – kan niet groter zijn. Destructie als creatief gereedschap. Waarbij het niet gaat om het theatrale, expressieve gebaar maar waarbij de werken juist rustig, stap voor stap opgebouwd worden. In een arbeidsintensief proces.
Naast deze onconventionele ets- en tekentechnieken, maakt ze gebruikt van het traditionele procédé: potlood in de hand, direct op papier. Met minutieuze precisie, vult ze het vel tot een bijna geheel zwart vlak. Niet alles wordt dicht getekend, kleine delen wit van het papier blijven open. De zwarte vlakken die op het eerste gezicht bijna ondoorgrondelijk lijken, tonen bij nadere beschouwing ruimtewerking en lichtheid. Enerzijds verbeelden de tekeningen het oppervlak als illusie, door met arceringen en grijsgradaties, diepte en volume te suggereren. Anderzijds wordt de ruimtewerking letterlijk benadrukt in reliëfs van rubber, die een spel van licht en schaduw laten zien. Vanuit deze verschillende invalshoeken, vestigt Alexandra Roozen de aandacht op het vinden van een ingang, een kijkrichting, om zo de beslotenheid van het platte vlak te doorbreken.

Related

Round AboutGalerie Hein ElferinkGarage RotterdamSidewinderAmassAlexandra Roozen, Studio Omstand, Round About SeriesDrawing FrontRescensie Financieel DagbladText Arjan JanssenRecensie VolkskrantRitmisch kijkgenotAll about Drawing, by Yasmijn JarramCatalogus Drawing Now